Skip to content

Verplaatsing supermarkt Geertruidenberg

Om het voorzieningenniveau in Geertruidenberg op peil te houden, is de gemeente al langer op zoek naar een locatie voor een volwaardige supermarkt in Geertruidenberg. De huidige supermarkt aan het Schonckplein vervult nu de functie als (kleinschalige) buurtsupermarkt. Voor een volwaardige, toekomstbestendige én rendabele supermarkt moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Namelijk een centrale ligging in een verzorgingsgebied van ca. 5.000 tot 6.000 inwoners met een goede en logische bereikbaarheid. Het Schonckplein biedt beide randvoorwaarden onvoldoende. Vastgoedeigenaar (Rialto Vastgoed) en PLUS geven aan dat een investering die gemoeid is met uitbreiding op die plek, niet rendabel is. De gemeente heeft een onafhankelijke deskundige de locatie Schonckplein laten beoordelen en deze conclusie wordt bevestigd.

Keuze voor Oude Stadsweg 2

In mei 2019 stemde de gemeenteraad in met de procesaanpak voor een zoektocht naar een supermarktlocatie in Geertruidenberg. Dit was nodig, omdat de PLUS supermarkt op het Schonckplein de gemeente liet weten in de huidige omvang op de bestaande locatie geen toekomstbestendige supermarkt te kunnen exploiteren. Na een langdurige zoektocht, waarbij veel locaties zijn beoordeeld, bleven uiteindelijk 2 locaties over. De locatie aan de Emmaweg-Centraleweg en de locatie aan de Oude Stadsweg 2. Aan de Emmaweg-Centraleweg is de ruimtelijke impact en de impact voor de buurt te groot. Het college stelt in haar advies aan de gemeenteraad dat de Oude Stadsweg 2 de meest geschikte locatie is.

Motivaties keuze

  • Er kan op deze locatie een supermarkt worden gerealiseerd met voldoende ruimtelijke kwaliteit. Onder andere omdat het gebouw ingebed gaat worden in het groen rondom de Veste. Door integratie in een aarden wal wordt de supermarkt grotendeels aan het zicht onttrokken én krijgt het een verwijzing naar de vestingwerken van de stad. Door de lagere ligging van het terrein blijft de beleving vanaf de weg beperkt.
  • Het ruimtebeslag van een supermarkt op deze locatie is aanzienlijk kleiner dan het nu aanwezige sportpark. Hierdoor ontstaat de kans om een groot deel van het terrein weer openbaar te maken en in te richten als park bij de vesting. Met een brug wordt de voetgangersverbinding vanuit het historische centrum naar de plek geoptimaliseerd. Ook worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers van de vestingstad.
  • Naast een supermarkt wordt een horecapunt aan het water gerealiseerd.
  • Naast inpassing in de cultuurhistorie zijn diverse andere belangen meegewogen. Zoals de impact en mogelijke overlast voor de buurt, voldoende parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Er zijn op deze locatie ruim voldoende parkeerplaatsen mogelijk waardoor voor omwonenden geen parkeeroverlast hoeft te ontstaan. Bovendien ligt het terrein op ruime afstand van omliggende woningen.

Vergaande investeringen door ontwikkelaar

De ontwikkelaar van de nieuwe supermarkt laat in de getoonde schetsen zien bereid te zijn tot vergaande investeringen om de beoogde kwaliteit ook daadwerkelijk te behalen. Daarom vindt het college een supermarktontwikkeling op deze locatie ruimtelijk en cultuurhistorisch verantwoord. Bij de keuze voor een supermarkt op deze plek zijn veel randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. In het advies van het college aan de raad zijn deze randvoorwaarden dan ook opgenomen. Deze randvoorwaarden worden opgelegd aan de ontwikkelaar.

Discussieraad op 20 mei

Het eindoordeel voor de locatiekeuze ligt bij de gemeenteraad. Op 20 mei staat de discussieraad gepland en op 3 juni neemt de gemeenteraad een besluit.