Privacyverklaring

Versie 02 | 20 juni 2023

Verantwoordelijke
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt persoonsgegevens. Daarover willen wij u duidelijk en
transparant informeren. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
die een natuurlijk persoon identificeerbaar maken. Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. gebruikt uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om overeenkomst(en) met u te kunnen sluiten, en
contact met u te kunnen opnemen als we een vraag of melding hebben die relevant is bij de uitvoering
van een overeenkomst. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect
een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van
eigenaren, huurders en leveranciers, of andere mensen die interesse tonen in onze dienstverlening.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
1. Dit doen wij om een relatie met u te kunnen aangaan
Als u van onze dienstverlening gebruikt maakt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij
bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of u aan de gestelde eisen voldoet die onze
opdrachtgevers met ons hebben afgestemd, voor het kunnen huren van een bedrijfspand of woning.
Hiervoor kunnen wij ook gegevens ontvangen van derden. Ook mogen wij van u een kopie ID opvragen,
waarbij u het BSN nummer en uw pasfoto afschermt.

2. Dit doen wij om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u een relatie bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij
persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te
onderhouden. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld in het kader van
het uitvoering geven aan een overeenkomst tot property management. Wij geven bijvoorbeeld uw
persoonsgegevens door aan een opdrachtnemer, zoals een schilder, installateur of aannemer bij een
reparatieverzoek, of aan een deurwaarder c.q. incassobureau bij een huurachterstand.

3. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wet- en regelgeving kan ons er toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een
overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland
door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De
Nederlandsche Bank.

4. Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde
doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog
bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische
procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere
persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.
Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf
openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. baseert het gebruik van uw persoonsgegevens op de grondslagen uit
de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de
verantwoordelijke.

Beveiliging persoonsgegevens
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Binnen
onze organisatie kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier
gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling aan derden
Mochten wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat
alleen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevenswillen verwerken. Deze derde kan
alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en
geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die
wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten, denk hierbij aan het
inschakelen van een monteur of een schilder. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of
verhuurd.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel van de verwerking.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van
bepaalde persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Rialto
Vastgoedontwikkeling B.V. verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Voorts heeft u het
recht om uw persoonsgegevens over te dragen. U kunt uw verzoek tot inzage bij ons doen. Voegt u bij
dit verzoek een kopie identiteitsbewijs waarvan de BSN-nummer (ook onderaan op het bewijs) is
doorgestreept en waarop aangegeven staat dat deze kopie wordt afgegeven voor het inzage verzoek.
Alleen op deze wijze kunnen wij waarborgen dat u alleen toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek
doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V.
Inzageverzoek AVG
Willem de Rijkelaan 1
5263 DL VUGHT

Wijzigingen in ons Privacy Statement
We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd aanpassen, en datzelfde geldt voor elke andere
specifieke privacy verklaring. Wanneer we wijzigingen in dit Privacy Statement aanbrengen, voegen
we aan deze privacy verklaring een nieuw versienummer en datum toe.

Benieuwd naar onze vacatures?