Skip to content

De eerste stap om te komen tot een levendig centrum voor Fijnaart is gezet

Rialto heeft een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Moerdijk, Green Real Estate en Jumbo Supermarkten om de haalbaarheid te gaan onderzoeken van de verplaatsing van supermarkt Jumbo naar het centrum van Fijnaart. In combinatie met andere functies, waaronder appartementen en een upgrade van de openbare ruimte ontstaat een gezellig en levendig dorpshart waar Fijnaart zo behoefte aan heeft.

Het gesprek over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt naar het centrum van Fijnaart wordt al vele decennia gevoerd. In het kader van de centrumvisie is het gewenst dat er een publieksfunctie naar het centrum komt. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst met alle partijen is een eerste stap gezet in de realisatie van de centrumvisie Fijnaart. De verwachting is dat de overeenkomst leidt tot een samenwerkingsovereenkomst om de verplaatsing daadwerkelijk te realiseren.

Haalbaarheid

Het voornemen bestaat uit de verplaatsing van de huidige Jumbo supermarkt naar het centrum met aanvullende commerciële ruimtes (winkels, horeca of dienstverlening) en appartementen. Ook voor de vertreklocatie, waar Green Real Estate de eigenaar is, wordt gezocht naar een passende nieuwe invulling. Als er overeenstemming is tussen de partijen over het te realiseren programma en de haalbaarheid hiervan wordt de samenwerking voortgezet in de uitwerking van een concreet centrumplan.

“Een gezellig, levendig centrum waar ontmoeten en verblijven centraal staat, is belangrijk voor Fijnaart. Van belang is dat er ruimte blijft voor evenementen voor het dorp met een daarvoor passende inrichting. Samen met winkels, horeca en een supermarkt in het historisch centrum gaat dit zorgen voor een bruisend centrum waar inwoners/bezoekers graag zijn”, licht ondernemer Wilco van den Boogaard toe.

Centrumvisie

Aanleiding van de intentieovereenkomst is de centrumvisie voor Fijnaart, die in december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. De centrumvisie is tot stand gekomen na een breed en intensief participatietraject. In de uitvoeringsstrategie van de centrumvisie is dan ook opgenomen dat na de vaststelling gesprekken worden gevoerd met partijen om verder uitvoering te geven aan de centrumvisie. De gesprekken hebben geresulteerd in de intentieovereenkomst. “Een van de gewenste ontwikkelingsrichtingen is het realiseren van publiekstrekkers die het centrum versterken. Een bruisend dorpshart met supermarkt, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen, daar is in Fijnaart behoefte aan. Op dit moment heeft Fijnaart verschillende commerciële en maatschappelijke voorzieningen die verspreid liggen over het dorp. Met de verplaatsing van de supermarkt naar het centrum ontstaat er een clustering van functies die fysiek met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat er combinatiebezoek, ontmoeting, levendigheid en gezelligheid in het gewenste kloppende hart van Fijnaart”, licht wethouder Danny Dingemans toe.